Relative Content

Mo Dao Zu Shi

Wuxian Wei

Original Name 魏 无羡 Romaji Name Wei Wuxian Nicknames The Yiling Patriarch, Wei Ying Series Mo Dao Zu Shi Age Varies throughout the series Weight Varies throughout the series Height Varies throughout the series Date of Birth October 31 Blood Type Unknown Wuxian Wei The enigmatic protagonist of “Mo Dao Zu Shi”. Personality Wuxian Wei, […]